Procedura Przyprowadzania  i odbierania  dzieci w Miejskim Przedszkolu   w Jordanowie

 

 1. Rodzic/opiekun prawny dziecka przyprowadzanego do placówki musi mieć zakryty nos
  i usta. Rodzic jest zobowiązany do zdezynfekowania dłoni po wejściu do placówki oraz wychodząc z placówki. Dziecko powyżej 4 r.ż. do przedszkola wchodzi w maseczce, którą pozostawia w szatni. W sali nie obowiązują maseczki.
 2. Rodzice wchodzą do placówki głównym wejściem, a wychodzą drzwiami od strony ogrodu.
 3. Pracownik dokona mierzenia temperatury dziecka termometrem bezdotykowym po wejściu dziecka na teren przedszkola.
 4. W holu przedszkola może przebywać jednorazowo 5 rodziców wraz z dziećmi z zachowaniem dystansu społecznego.
 5. Po zmianie obuwia i zdjęciu odzieży wierzchniej Rodzic przekazuje dziecko pod opiekę pracownika przedszkola, który odprowadza je do odpowiedniej sali.
 6. Dziecko po wejściu do sali ma dezynfekowane ręce środkiem przeznaczonym do dezynfekcji dla dzieci.
 7. Do placówki przyjmowane są tylko dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów świadczących o infekcji czy sugerujących chorobę zakaźną (katar, kaszel, podwyższona temperatura – powyżej 37 C, widoczne osłabienie, ospałość, złe samopoczucie).
 8. W przypadku stwierdzenia u dziecka przez pracownika odbierającego objawów chorobowych -pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca informuje rodziców o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotyczącą zdrowia dziecka.
 9. Dziecko przyprowadzane i odbierane jest wyłącznie przez osobę pełnoletnią, która jest do tego upoważniona przez rodziców/opiekunów prawnych. Przyprowadza i odbiera dziecko 1 osoba, bez osób towarzyszących.
 10. Nie zaleca się przyprowadzania i odbierania dziecka przez osoby powyżej 60 r.ż.
 11. Rodzic przyprowadza dziecko i odbiera dziecko w godzinach określonych w deklaracji, uzgodnionych z dyrektorem.
 12. Rodzic nie przemieszcza się po terenie przedszkola (poza strefą rodzica) oraz ogrodu przedszkolnego/ sprawy załatwia telefonicznie. Sprawnie opuszcza placówkę.
 13. Przy odbiorze dziecka obowiązuje zakaz wychodzenia poza strefę rodzica. W tej strefie rodzic czeka na odebranie dziecka.
 14. W celu szybkiej komunikacji placówki z rodzicem dziecka ,rodzice muszą być cały czas dostępni pod telefonem.
 15. Dziecko nie może wnosić do budynku przedszkola żadnych: zabawek, pokarmów (picia, słodyczy), przedmiotów.
 1. W szatni przedszkola nie zostawiamy fotelików, rowerków ,rzeczy osobistych poza odzieżą.
 1. Rodzice /opiekunowie przyprowadzający i odbierający dziecko z przedszkola mają zachować      

             dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki jak i dzieci i ich rodziców    

             wynoszący   min.2m.

18.Po odebraniu dziecka Rodzice wraz z dziećmi nie mogą przebywać na terenie ogrodu przedszkolnego.

 

Procedura korzystania ze świeżego powietrza w Miejskim Przedszkolu   w Jordanowie

Procedura korzystania ze świeżego powietrza dla pięciu grup:

 1. Wyjścia na świeże powietrze od godziny 10. Wówczas w szatni mogą przebywać 3 i 4 latki, gdyż usytuowanie szatni nie wpływa na bezpośredni kontakt i zachowany jest dystans społeczny.
 1. Od 10.30 wychodzą dzieci 5-cio i 6-cio letnie przy zachowaniu zasady, że w szatni może znajdować się tylko jedna grupa. Dokładną godzinę wyjść nauczycielki dzieci 5-cio, 6-cio letnich ustalają między sobą.
 2. W przypadku wyjścia na zewnątrz grup młodszych, dzieci z poszczególnych grup z opiekunami wychodzą dwoma oddzielnymi wyjściami i tak samo wracają.
 1. Dzieci przemieszczają się z budynku przedszkola na ogrodzony teren pod opieką nauczyciela i pomocy.
 1. Na placu zabaw mogą przebywać jednocześnie trzy grupy przedszkolne, przy czym opiekunowie zapewniają, aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą. Dodatkowo jedna grupa ma możliwość korzystania z tarasu przedszkolnego, a ostatnia grupa – wyjść na spacer.
 1. Obowiązuje zakaz korzystania z piaskownicy i ogrodowych urządzeń, które są wyłączone z użytkowania poprzez ogrodzenie taśmami.
 1. Poszczególne grupy dzieci wracają ze świeżego powietrza z zachowaniem zasady – powrót co 15 minut.
 1. Po powrocie ze świeżego powietrza do przedszkola dzieci pod opieką nauczyciela i pomocy dokładnie myją ręce .

Procedura dotycząca bezpiecznego spożywania posiłków w Miejskim Przedszkolu w Jordanowie

W przypadku funkcjonowania w przedszkolu pięciu oddziałów:

1. Posiłki spożywane będą w salach w których prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
2. Posiłki spożywane będą w grupach do 25dzieci, ustalone zostaną stałe miejsca dzieci przy stolikach.
3. Nakrycia i posiłki przywiezione na wózku kelnerskim, podawane będą przez wyznaczone panie woźne, pomoc wychowawczą. Z wyjątkiem grupy dzieci 5-cio letnich, gdzie posiłki podawane będą przez pomoc kuchenną. Ze względu na przekroczenie stref przedszkolnych (dziecka/gastronomia) pomoc kuchenna zakłada odzież ochronną (przyłbica, maseczka, rękawiczki, fartuch, ochraniacze na obuwie).
4. W czasie posiłków z dziećmi przebywa nauczyciel i pomoc wychowawcza oraz wyznaczona pani woźna bez kontaktu z innymi pracownikami przedszkola.
5. Naczynia po posiłkach zbiera i układa na wózku kelnerskim pomoc wychowawcza, wyznaczona do grupy pani woźna.
6. Pomoc wychowawcza, pani woźna dezynfekuje w sali blaty stołów, poręcze krzesełek po każdym posiłku.
7. Wielorazowe naczynia i sztućce myte będą w zmywarce z dodatkiem detergentu
w temp. min. 600C
8. Nauczyciel z pomocą wychowawczą czuwał będzie nad regularnym myciem rąk przez dzieci przed jedzeniem.
9. Sala będzie regularnie wietrzona: przed, w czasie i po posiłku w zależności od potrzeb i temperatury panującej w sali oraz warunków panujących na zewnątrz.
10. Nauczyciel, pomoc nauczyciela zwracają uwagę na kulturalne spożywanie posiłków przez dzieci.
11. Nauczyciel, pomoc nauczyciela zwracały będą szczególną uwagę na zasłanianie przez dzieci twarzy podczas kichania , kasłania oraz unikanie dotykania oczu, nosa, ust.

 

 

Regulamin Cookies

Niniejszy Regulamin Cookies określa zasady przechowywania oraz dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą stosowania plików Cookies przez Administratora Serwisu www.przedszkole.jordanow.pl

 
I. Definicje

     Administrator -  PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W JORDANOWIE  z siedzibą 34-240 Jordanów ul. Konopnickiej 6
     Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domeniehttp://www.przedszkole.jordanow.pl
     Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
     Użytkownik - oznacza  podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
     Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
     Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
     Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

    1) Stosowane w ramach Serwisu przez Administratora pliki Cookies są całkowicie bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzenia Użytkownika wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają jedynie zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika oraz mają na celu dostosowanie Serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkownikoa. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
    2) W ramach Serwisu wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies:
        a) Pliki cookies sesyjne (session cookies). Cookies „sesyjne” są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
        b) Pliki cookies stałe (persistent cookies). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony czas w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. "Stałe" pliki cookies nie gromadzą i nie pobierają żadnych danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika
    3) Użytkownik w każdej chwili ma możliwość ograniczenia stosowania plików cookies lub całkowitego wyłączenia ich dostępu do swojego urządzenia. Wyłączenie plików cookies może spowodować ograniczenie działania funkcji Serwisu, które wymagają plików cookies do prawidłowego działania.

 
III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

    1) Pliki cookies używane przez administratora Serwisu wykorzystywane są w celu:
        a) konfiguracji serwisu:
             dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu przez Użytkownika;
             rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
             zapamiętania preferencji Użytkownika Serwisu, dotyczących indywidualnych ustawień wybranych przez użytkownika np: w zakresie wyboru wersji językowej Serwisu, lokalizacji z której użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu;
             rozmiaru czcionek, kolorów i wyglądu Serwisu internetowego;
        b) uwierzytelnienia Użytkownika Serwisu oraz przechowywania danych sesyjnych serwisu dla zalogowanego Użytkownika:
             przechowywania sesji Użytkownika Serwisu po jego zalogowaniu się, dzięki czemu Użytkownik nie ma potrzeby ponownego logowania się na każdej ze stron Serwisu
             odpowiedniej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu np: weryfikacja autentyczności sesji urządzenia oraz przeglądarki/przeglądarek internetowych z których korzysta Użytkownik;
             poprawienia wydajności usług świadczonych przez Administratora oraz ich optymalizacji;
        c) analiz, anonimowych statystyk w celu poprawy wydajności Serwisu:
             dostosowania i odpowiedniego wyświetlania zawartości stron internetowych Serwisu dla Użytkownika zgodnie z rozpoznanymi paramatrami urządzenia Użytkownika
             tworzenia anonimowych statystyk o sposobie korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu, celem poprawy jakości oraz struktury przedstawianych Użytkownikowi treści;
        e) zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa oraz niezawodności Serwisu.

    2) Administrator Serwisu, poprzez używane narzędzia analityczne, wykorzystuje następujące zewnętrzne pliki cookies:
        a) Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA), celem gromadzenia ogólnych i anonimowych danych statystycznych;
        b) Google (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA);
        c) www.google.com, usługa Google Earth oraz Google Maps [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
        d) plus.google.com (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA)

IV. Określenie warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies przez Użytkownika Serwisu

    1) Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
    2) Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
    3) Administrator Serwisu informuje, że ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu.