REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  do Miejskiego Przedszkola w Jordanowie do wglądu  w sekretariacie przedszkola

od dnia 25.03.2024r. od godz.13.00 do dnia 28.03.2024r.

PROSIMY WSZYSTKICH RODZICÓW ubiegających się o miejsce dla dziecka do Miejskiego Przedszkola w Jordanowie

o kontakt telefoniczny(182675556) lub osobisty.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych mają obowiązek złożenia dokumentu potwierdzającego wolę zapisu dziecka

do Miejskiego Przedszkola w Jordanowie

do dnia 28.03.2024r.(dokument do pobrania na stronie internetowej-zakładka Rekrutacja)

 

 

 

 

Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Jordanowie ogłasza rekrutację

do Miejskiego Przedszkola w Jordanowie

na rok szkolny 2024/2025 w terminie od 26 lutego do 15 marca 2024

zgodnie z załączonym harmonogramem.

Prosimy o dokładne wypełnianie dokumentów i podawanie rzetelnych informacji, potwierdzonych pieczątkami.

DOKUMENTY POBIERAMY ZE STRONY INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA LUB BEZPOŚREDNIO

W PRZEDSZKOLU W GODZINACH 8.00-16 00.

OD 26 LUTEGO 2024 r.

WYPEŁNIONE WNIOSKI WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI SKŁADAMY W PRZEDSZKOLU

DO 15 MARCA 2024r. DO GODZINY 16.00.

 

REKRUTACJA
na rok szkolny 2024/2025


Dzieci zamieszkałe na terenie miasta Jordanowa, a dotychczas nie uczęszczające do przedszkola przyjmuje się na wolne miejsca (po zapewnieniu miejsc dzieciom kontynuującym wychowanie przedszkolne), na pisemny wniosek rodzica. Dzieci zamieszkałe poza terenem Jordanowa mogą być przyjęte do przedszkola po zapewnieniu miejsc dla dzieci zamieszkałych na terenie Jordanowa na pisemny wniosek o przyjęcie do przedszkola złożony przez rodziców w sposób i w terminach opisanych w harmonogramie rekrutacji.

 

Dokumenty do zapoznania się:
-
Harmonogram rekrutacji
-
Kryteria ustawowe( wymienione poniżej)
-
Zarządzenie Nr.24/2024 Burmistrza Miasta Jordanowa z dn.23.01.2024r.
- Uchwała Nr. XXV/215/2017 Rady Miasta Jordanowa ( kryteria wg uchwały Rady Miasta)

 

Rekrutacja odbywa się w dwóch etapach :

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola brane są pod uwagę kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe . Kryteria te mają jednakową wartość ( 10pkt.).
1.Wielodzietność rodziny kandydata*.
2.Niepełnosprawność kandydata.
3.Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.
4.Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
5.Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
6.Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie**.
7.Pieczę zastępczą.

*Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 pkt. 42 ustawy)
**Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt. 43 ustawy).

Dokumenty potwierdzające spełnianie ww. kryteriów to:
- Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
- Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
-Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu
oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
- Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów składa się w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z art. 76A§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, odpisu lub wyciągu z dokumentu. Mogą one być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. Oświadczenie o wielodzietności powinno zawierać klauzulę następującej treści:„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

II etap postępowania rekrutacyjnego :Jeśli po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przedszkole dysponuje wolnymi miejscami w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr. XXV/215/2017 Rady Miasta Jordanowa w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów.

Kryteria według Uchwały Rady Miasta Jordanowa:
1.Pozostawanie obojga rodziców kandydata w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym- 4pkt.
2. Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do przedszkola- 3 pkt.
3.Zdeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola tj. bezpłatnego nauczania, wychowania,opieki i posiłków( po czasie realizacji Podstawy Programowej w wymiarze 5 godz.) - 2 pkt.
4.Rodzic kandydata jest pracownikiem przedszkola- 2pkt.
5.Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły- 1pkt.

Tabela - punktacja według kryteriów I i II etapu postępowania rekrutacyjnego

 

 

Dokumenty potwierdzające spełnienie wyżej wymienionych kryteriów:

Dokumenty do pobrania i wydrukowania:
- Karta zgłoszenia dziecka
- Oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa do funkcjonującej w pobliżu szkoły
- Oświadczenie o zatrudnieniu
- Oświadczenie o :wychowywaniu dziecka w rodzinie wielodzietnej;samotnym
wychowywaniu dziecka; godzinach pobytu dziecka w przedszkolu i posiłkach;
kontynuowanie edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo

- Deklaracja woli ( do pobrania i wypełnienia , po informacji,że dziecko jest zakwalifikowane do przedszkola)

 

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją i dokładne jej wypełnienie .

 

W przypadku niemożności wydrukowania, dokumenty będą do pobrania w przedszkolu

 

 Zobacz obraz źródłowy

 

 

 

 

 

Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Jordanowie ogłasza rekrutację

do Miejskiego Przedszkola w Jordanowie

na rok szkolny 2023/2024 w terminie od 27 lutego do 15 marca 2023 

zgodnie z załączonym harmonogramem.

Prosimy o dokładne wypełnianie dokumentów i podawanie rzetelnych informacji, potwierdzonych pieczątkami.

DOKUMENTY POBIERAMY ZE STRONY INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA LUB BEZPOŚREDNIO

W PRZEDSZKOLU W GODZINACH 8.00-16 00.

OD 27 LUTEGO 2023 r.

WYPEŁNIONE WNIOSKI WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI SKŁADAMY W PRZEDSZKOLU

DO 15 MARCA 2023r. DO GODZINY 16.30.

 

REKRUTACJA
na rok szkolny 2023/2024


Dzieci zamieszkałe na terenie miasta Jordanowa, a dotychczas nie uczęszczające do przedszkola przyjmuje się na wolne miejsca (po zapewnieniu miejsc dzieciom kontynuującym wychowanie przedszkolne), na pisemny wniosek rodzica. Dzieci zamieszkałe poza terenem Jordanowa mogą być przyjęte do przedszkola po zapewnieniu miejsc dla dzieci zamieszkałych na terenie Jordanowa na pisemny wniosek o przyjęcie do przedszkola złożony przez rodziców w sposób i w terminach opisanych w harmonogramie rekrutacji.

 

Dokumenty do zapoznania się:
-
Harmonogram rekrutacji
-
Kryteria ustawowe( wymienione poniżej)
-
Zarządzenie Nr.7/2023 Burmistrza Miasta Jordanowa z dn.24.01.2023r.
- Uchwała Nr. XXV/215/2017 Rady Miasta Jordanowa ( kryteria wg uchwały Rady Miasta)

 

Rekrutacja odbywa się w dwóch etapach :

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola brane są pod uwagę kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe . Kryteria te mają jednakową wartość ( 10pkt.).
1.Wielodzietność rodziny kandydata*.
2.Niepełnosprawność kandydata.
3.Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.
4.Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
5.Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
6.Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie**.
7.Pieczę zastępczą.

*Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 pkt. 42 ustawy)
**Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt. 43 ustawy).

Dokumenty potwierdzające spełnianie ww. kryteriów to:
- Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
- Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
-Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu
oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
- Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów składa się w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z art. 76A§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, odpisu lub wyciągu z dokumentu. Mogą one być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. Oświadczenie o wielodzietności powinno zawierać klauzulę następującej treści:„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

II etap postępowania rekrutacyjnego :Jeśli po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przedszkole dysponuje wolnymi miejscami w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr. XXV/215/2017 Rady Miasta Jordanowa w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów.

Kryteria według Uchwały Rady Miasta Jordanowa:
1.Pozostawanie obojga rodziców kandydata w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym- 4pkt.
2. Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do przedszkola- 3 pkt.
3.Zdeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola tj. bezpłatnego nauczania, wychowania,opieki i posiłków( po czasie realizacji Podstawy Programowej w wymiarze 5 godz.) - 2 pkt.
4.Rodzic kandydata jest pracownikiem przedszkola- 2pkt.
5.Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły- 1pkt.

Tabela - punktacja według kryteriów I i II etapu postępowania rekrutacyjnego

 

 

Dokumenty potwierdzające spełnienie wyżej wymienionych kryteriów:

Dokumenty do pobrania i wydrukowania:
- Karta zgłoszenia dziecka
- Oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa do funkcjonującej w pobliżu szkoły
- Oświadczenie o zatrudnieniu
- Oświadczenie o :wychowywaniu dziecka w rodzinie wielodzietnej;samotnym
wychowywaniu dziecka; godzinach pobytu dziecka w przedszkolu i posiłkach;
kontynuowanie edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo

- Deklaracja woli ( do pobrania i wypełnienia , po informacji,że dziecko jest zakwalifikowane do przedszkola)

 

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją i dokładne jej wypełnienie .

 

W przypadku niemożności wydrukowania, dokumenty będą do pobrania w przedszkolu

 

 

Zobacz obraz źródłowy

Uwaga Rodzice!

Rekrutacja do Miejskiego Przedszkola w Jordanowie na rok szkolny 2022/2023

Nabór dzieci do przedszkola na wolne miejsca rozpocznie się

od dnia 21 lutego 2022r. do 15 marca 2022r.

Wypełnione dokumenty należy złożyć terminowo w sekretariacie przedszkola.

Proszę zwrócić uwagę na dokładne wypełnienie dokumentów.W przypadku braku podpisów,braku informacji ,które Rodzice  powinni załączyć dokumenty będą odrzucane ze względów formalnych.

UWAGA:Bardzo proszę o zamieszczanie prawdziwych informacji odnośnie zamieszkania i zameldowania.Dokumenty można wydrukować ze strony  lub pobrać w przedszkolu.

Cały harmonogram i wszystkie dokumenty do wydrukowania będą dostępne na stronie przedszkola

od 17.02.2022r.

 

 

 

Zobacz obraz źródłowy