PLIKI DO POBRANIA REKRUTACJA 2022/2023:

Harmonogram POBIERZ

Karta zgłoszenia POBIERZ

Zobacz obraz źródłowy

Uwaga Rodzice!

Rekrutacja do Miejskiego Przedszkola w Jordanowie na rok szkolny 2022/2023

Nabór dzieci do przedszkola na wolne miejsca rozpocznie się

od dnia 21 lutego 2022r. do 15 marca 2022r.

Wypełnione dokumenty należy złożyć terminowo w sekretariacie przedszkola.

Proszę zwrócić uwagę na dokładne wypełnienie dokumentów.W przypadku braku podpisów,braku informacji ,które Rodzice  powinni załączyć dokumenty będą odrzucane ze względów formalnych.

UWAGA:Bardzo proszę o zamieszczanie prawdziwych informacji odnośnie zamieszkania i zameldowania.Dokumenty można wydrukować ze strony  lub pobrać w przedszkolu.

Cały harmonogram i wszystkie dokumenty do wydrukowania będą dostępne na stronie przedszkola

od 17.02.2022r.

 

 

 

Zobacz obraz źródłowy

UWAGA!

RUSZA POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA W JORDANOWIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

1.Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022 od 15.02-19.02.2021

2.Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami spełnienia warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 22.02.2021-12.03.2021

WSZYSTKIE INFORMACJE I DOKUMENTY DO POBRANIA W ZAKŁADCE PRZEDSZKOLA : REKRUTACJA

DOKUMENTY BĘDĄ DOSTĘPNE OD DNIA 19.02.2021.

 

 

 

REKRUTACJA
na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja od 22 lutego 2021r. do 12 marca 2021r. dokumenty należy składać do godziny 16.30
Dokumenty są do pobrania i wydrukowania na stronie przedszkola.

Dzieci zamieszkałe na terenie miasta Jordanowa, a dotychczas nie uczęszczające do przedszkola przyjmuje się na wolne miejsca (po zapewnieniu miejsc dzieciom kontynuującym wychowanie przedszkolne), na pisemny wniosek rodzica. Dzieci zamieszkałe poza terenem Jordanowa mogą być przyjęte do przedszkola po zapewnieniu miejsc dla dzieci zamieszkałych na terenie Jordanowa na pisemny wniosek o przyjęcie do przedszkola złożony przez rodziców w sposób i w terminach opisanych w harmonogramie rekrutacji.

 

Dokumenty do zapoznania się:
-
Harmonogram rekrutacji
-
Kryteria ustawowe( wymienione poniżej)
-
Zarządzenie Nr.7/2021 Burmistrza Miasta Jordanowa z dn.28.01.2021r.
- Uchwała Nr. XXV/215/2017 Rady Miasta Jordanowa ( kryteria wg uchwały Rady Miasta)

proszę kliknąć Uchwala rady Miasta

 

Rekrutacja odbywa się w dwóch etapach :

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola brane są pod uwagę kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe . Kryteria te mają jednakową wartość ( 10pkt.).
1.Wielodzietność rodziny kandydata*.
2.Niepełnosprawność kandydata.
3.Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.
4.Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
5.Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
6.Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie**.
7.Pieczę zastępczą.

*Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 pkt. 42 ustawy)
**Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt. 43 ustawy).

Dokumenty potwierdzające spełnianie ww. kryteriów to:
- Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
- Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
-Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu
oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
- Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów składa się w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z art. 76A§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, odpisu lub wyciągu z dokumentu. Mogą one być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. Oświadczenie o wielodzietności powinno zawierać klauzulę następującej treści:„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

II etap postępowania rekrutacyjnego :Jeśli po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przedszkole dysponuje wolnymi miejscami w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr. XXV/215/2017 Rady Miasta Jordanowa w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów.

Kryteria według Uchwały Rady Miasta Jordanowa:
1.Pozostawanie obojga rodziców kandydata w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym- 4pkt.
2. Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do przedszkola- 3 pkt.
3.Zdeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola tj. bezpłatnego nauczania, wychowania,opieki i posiłków( po czasie realizacji Podstawy Programowej w wymiarze 5 godz.) - 2 pkt.
4.Rodzic kandydata jest pracownikiem przedszkola- 2pkt.
5.Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły- 1pkt.

Tabela - punktacja według kryteriów I i II etapu postępowania rekrutacyjnego

proszę kliknąć  punktacja i lista 

Dokumenty potwierdzające spełnienie wyżej wymienionych kryteriów:

Dokumenty do pobrania i wydrukowania:
- Karta zgłoszenia dziecka
- Oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa do funkcjonującej w pobliżu szkoły
- Oświadczenie o zatrudnieniu
- Oświadczenie o :wychowywaniu dziecka w rodzinie wielodzietnej;samotnym
wychowywaniu dziecka; godzinach pobytu dziecka w przedszkolu i posiłkach;
kontynuowanie edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo

- Deklaracja woli ( do pobrania i wypełnienia , po informacji,że dziecko jest zakwalifikowane do przedszkola)

 

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją i dokładne jej wypełnienie .

 

W przypadku niemożności wydrukowania, dokumenty będą do pobrania
w przedszkolu.

 

Pobrać kliknij  dokumenty rekrutacja

Pobrać kliknij potwierdzenie woli

Uwaga!

Rusza postępowanie rekrutacyjne do Miejskiego Przedszkola w Jordanowie na rok 2021/2022

1.Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  w przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022 od 15.02,-19.02.2021

2.Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami spełnienia warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 22.022021-12.03.2021

 

Wszystkie informacje i dokumenty do pobrania w zakładce przedszkola:REKRUTACJA

Dokumenty będą dostępne od dnia 19.02.2021.

 

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

17 luty

21 luty
godz. 16.30

Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola

24 luty

 

 

13 marca

godz. 16.30

 

 

 

 

 

 

 

 

Złożenie w przedszkolu podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

1.     Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

2.     Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem.

23 marca

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

23 marca

godz. 13.00

27 marca

do godz. 16.30

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

30 marca

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych

Procedura odwoławcza

od 30 marca

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkola

21 kwietnia

Opublikowanie na stronie internetowej przedszkola wykazu wolnych miejsc.

21 kwietnia

22 kwietnia

godz. 16.30

Złożenie w przedszkolu podpisanego wniosku        o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

1.     Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem

2.     Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem.

24 kwietnia

 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

24 kwietnia

 

 

27 kwietnia

godz. 16.30

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

27 kwietnia

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.

od 27 kwietnia

Procedura odwoławcza.

31 sierpnia

Opublikowanie na stronie internetowej przedszkola wykazu wolnych miejsc