Dnia 19 marca 2020r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej. Komisja  biorąc pod uwagę kryteria ustawowe oraz lokalne wyłoniła listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2020/2021.

Ze względu na stan epidemii w naszym kraju,przewodnicząca komisji w dniu 23 marca 2020r. od godziny 13.00 poinformuje rodziców telefonicznie o wynikach.

Ostateczna lista będzie opublikowana 30 marca 2020r .od godz.13.00.Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej Jolanta Zembol

 

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

17 luty

21 luty
godz. 16.30

Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola

24 luty

 

 

13 marca

godz. 16.30

 

 

 

 

 

 

 

 

Złożenie w przedszkolu podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

1.     Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

2.     Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem.

23 marca

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

23 marca

godz. 13.00

27 marca

do godz. 16.30

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

30 marca

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych

Procedura odwoławcza

od 30 marca

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkola

21 kwietnia

Opublikowanie na stronie internetowej przedszkola wykazu wolnych miejsc.

21 kwietnia

22 kwietnia

godz. 16.30

Złożenie w przedszkolu podpisanego wniosku        o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

1.     Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem

2.     Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem.

24 kwietnia

 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

24 kwietnia

 

 

27 kwietnia

godz. 16.30

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

27 kwietnia

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.

od 27 kwietnia

Procedura odwoławcza.

31 sierpnia

Opublikowanie na stronie internetowej przedszkola wykazu wolnych miejsc