dzieciaczki 01

Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Jordanowie informuje:

dnia 16.03.2018 r. zakończyła się rekrutacja na rok szkolny 2018/2019.

 

Dnia 19 marca odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej. Komisja wyłoniła listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2018/2019.

Informacji dotyczących listy można uzyskać w kancelarii przedszkola. Wszyscy Rodzice dzieci zakwalifikowanych proszeni są o zgłoszenie się do przedszkola celem podpisania oświadczenia.

W terminie od 21.03.2018 r. do 28.03.2018 r.

Brak potwierdzenia w określonym terminie spowoduje skreślenie z listy dzieci zakwalifikowanych.

 

Harmonogram rekrutacji do Miejskiego Przedszkola w Jordanowie

w roku szkolnym 2018/2019

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

26 luty

28 luty
godz. 16.30

Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola

01 marca

 

 

16 marca

godz. 16.30

 

 

 

 

 

 

 

 

Złożenie w przedszkolu podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

1.     Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

2.     Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem.

21 marca

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

21 marca

godz. 13.00

28 marca

do godz. 16.30

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

29 marca

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych

Procedura odwoławcza

od 29 marca

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkola

18 kwietnia

Opublikowanie na stronie internetowej przedszkola wykazu wolnych miejsc.

18 kwietnia

20 kwietnia

godz. 16.30

Złożenie w przedszkolu podpisanego wniosku        o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

1.     Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem

2.     Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem.

25 kwietnia

 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

25 kwietnia

 

 

27 kwietnia

godz. 16.30

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

30 kwietnia

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.

od 30 kwietnia

Procedura odwoławcza.

31 sierpnia

Opublikowanie na stronie internetowej przedszkola wykazu wolnych miejsc


a11a

zapraszamy