dzieciaczki 01

Wszystkie dzieci przyjęte do przedszkola na nowy rok szkolny 2017/2018

Zapraszamy na zajęcia adaptacyjne w miesiącu lipcu.

Szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie .

przedszkolakiwszkole2011 big

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Listy dzieci do wglądu w kancelarii przedszkola.


Harmonogram rekrutacji do Miejskiego Przedszkola w Jordanowie
w roku szkolnym 2017/2018

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

22 marca

28 marca
godz. 16.30

Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola

 

29 marca

11 kwietnia

godz. 16.30

Złożenie w przedszkolu podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

  1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
  2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
    o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem.

24 kwietnia

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

24 kwietnia

godz. 13.00

28 kwietnia

do godz. 16.30

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

04 maja

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych

Procedura odwoławcza

od 04 maja

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkola

30 maja

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

30 maja

02 czerwca

godz. 16.30

Złożenie w przedszkolu podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

  1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem
  2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
    o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem.

08 czerwca

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

09 czerwca

16 czerwca

godz. 16.30

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

19 czerwca

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.

od 19 czerwca

Procedura odwoławcza.

31 sierpnia

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

a11a

zapraszamy